Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

Przedsiębiorco aktualizuj swój wpis w CEiDG – konsekwencje braku zmiany adresu prowadzenia działalności w rejestrze

Podczas rejestracji działalności gospodarczej w CEiDG młody przedsiębiorca podaje we wniosku swoje liczne dane, w tym dane osobowe. Jednym z nich jest miejsce wykonywania działalności gospodarczej, potocznie zwane siedzibą przedsiębiorcy. Często zdarza się, ze po tym jak nasza działalność zaczyna się dynamicznie rozwijać, istnieje konieczność zmiany tego miejsca na większe czy lepiej dostosowane do naszych potrzeb. Taką zmianę należy bezwzględnie od razu zgłosić do CEiDG. Jakie konsekwencje niosą za sobą zaniedbania w tym zakresie i dlaczego jest tak istotne, aby adres ten oraz pozostałe ujawnione dane przedsiębiorcy były zawsze aktualne?

Co do zasady, do CEiDG zgłaszamy dwa rodzaje danych: dane ewidencyjne oraz dane informacyjne. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy:

Dane ewidencyjne to m.in.: imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa; numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy; informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy; adres do doręczeń albo adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) itd.

Dane informacyjne to m.in.: data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej; data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej; informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej itd.

Jak wynika z przepisów ustawy o CEiDG, w sytuacji zmiany którejś z danych ewidencyjnych, istnieje konieczność zgłoszenia tej zmiany w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia. W zakresie danych informacyjnych, taki obowiązek również istnieje, jednak ustawa nie określa terminu w jakim należy tego dokonać, więc właściwie może do tego dojść w każdym czasie.

Co w przypadku, gdy nie dopełnicie tego obowiązku i dlaczego tak szczególnie ważne są zmiany w zakresie adresu do doręczeń/adresu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej?

Warto w tym kontekście wiedzieć, że w kodeksie postępowania cywilnego obowiązuje przepis, który umożliwia doręczenie przedsiębiorcom pism procesowych (w tym pozwu) na adres wskazany właśnie w CEiDG (art. 133 § 2a k.p.c.) Zgodnie z jego brzmieniem, pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), doręcza się na adres udostępniany w rejestrze albo CEiDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze albo CEiDG. W praktyce oznacza to, że pozew wytoczony przeciwko Wam może zostać uznany za doręczony prawidłowo, a tym samym doprowadzić do wydania wyroku zaocznego bez waszego udziału, a o tym fakcie dowiecie się dopiero od komornika sądowego po dokonanym zajęciu. W orzecznictwie sądowym bezspornym jest, że w przypadku próby doręczenia przesyłki na prawidłowy adres (a za taki uważany jest ujawniony przez Was w rejestrze) i jej dwukrotnego awizowania, przesyłkę uważa się za doręczoną. Co więcej, nawet jeśli listonosz zaznaczy, że pod danym adresem ujawnionym w CEiDG nie ma żadnego podmiotu i nie pozostawi w związku z tym awizo, przesyłka taka również zostanie uznana za doręczoną. Zgodnie z art. 139 § 3 k.p.c pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów – w razie niemożności doręczenia w sposób bezpośredni z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i adresu – pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane. Te same zasady dotyczą wszelkich doręczeń z urzędów, w tym z urzędu skarbowego.

Dodatkową konsekwencją dla przedsiębiorcy zaniechania dokonania zmiany w danych ewidencyjnych jest odpowiedzialność za wykroczenie w tym zakresie. Zgodnie z art. 601 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, albo nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Zgodnie z art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń grzywna może zostać wymierzona w wysokości od 20 do 5000 zł, zaś kara ograniczenia wolności trwa miesiąc. Co ważne, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, osoba fizyczna wpisana do CEiDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEiDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEiDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEiDG nie ponosi odpowiedzialności.

Jak widzicie, obowiązujące przepisy przewidują cały szereg negatywnych konsekwencji dla zapominalskich przedsiębiorców, którzy nie dokonają we właściwym terminie zmiany w zakresie danych ewidencyjnych ujawnianych w rejestrze CEiDG. Szczególnie dotkliwe mogą być te dotyczące zaniechań w zakresie zmian w adresie do doręczeń przedsiębiorcy.

5 przemyśleń nt. „Przedsiębiorco aktualizuj swój wpis w CEiDG – konsekwencje braku zmiany adresu prowadzenia działalności w rejestrze”

 1. Marysia mówi:

  A jakie przepisy obowiązują przedsiębiorcę, który nie podaje do ewidencji dodatkowego miejsca prowadzania działalności, gdzie adresem tym posługuje się w przypadku zwrotu towarów. Mam teraz przypadek, w którym sprzedający podaje adres do zwrotu towarów, który nie jest zarejestrowany w ewidencji. Miejsce prowadzania działalności jest inne. Paczki tam są odbierane, ale z uwagi na kowid, bez dodatkowego potwierdzenia, więc „twierdzi”, że paczki nie otrzymał, choć mam potwierdzenie z poczty. Wiadomo kolejna reklamacja na poczcie złożona, jednak nie mogę znaleźć przepisów, w którym wskazany jest obowiązek podania wszystkich adresów, z których korzysta przedsiębiorca w celu prowadzenia działalności.

 2. Iga mówi:

  A dane o miejscu zamieszkania to jakie to dane ?
  Ewidencyjne czy informacyjne ? Jeśli,np. zmieniła się tylko ulica, a nie miasto to ile czasu jest na zgłoszenie i w ogóle jaką datę przyjąć za zmianę adresu skoro np. czasem się mieszka w domu, a czasem w bloku ? 😉

  1. Agnieszka Sepioło - Pągowska mówi:

   Wpis powstał przed datą wejścia w życie nowelizacji kpc, co miało miejsce w 2019 r. W aktualnym stanie prawnym niezmieniona pozostała
   zasada, że pisma kierowane do przedsiębiorców doręcza się na adres ujawniony w rejestrze, chyba że przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń
   Istotne zmiany dotyczą natomiast sytuacji, gdy adres ujawniony w rejestrze (CEiDG, KRS) nie odpowiada rzeczywistości. W przypadku przedsiębiorców wpisywanych do KRS nadal obowiązuje domniemanie, zgodnie z którym ostatni udostępniony adres, nawet wykreślony — jako niezgodny
   z rzeczywistym stanem rzeczy — uważany jest za prawidłowy, jeśli nie zgłoszono wniosku o wpis nowego, który pod-
   legałby udostępnieniu. Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorców wpisywanych do CEIDG nowelizacja z 4.07.2019 r. likwiduje analogiczne domniemanie. Obecne brzmienie art. 139 k.p.c. w tym zakresie zakłada, że Jeżeli stronie będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie można doręczyć pierwszego pisma w sprawie w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających lub w § 1 ze względu na nieujawnienie w tej ewidencji zmiany adresu do doręczeń, pismo to doręcza się na adres, pod którym strona zamieszkuje. W razie potrzeby doręczenia stronie pisma za pośrednictwem komornika sądowego, a koszty doręczenia obciążają tę stronę niezależnie od wyniku sprawy. Odpowiadając jednak na Pani pytanie, przedsiębiorca w takim wypadku teoretycznie ma 7 dni na zgłoszenie od daty, kiedy powstanie zmiana lub zostanie zauważony błąd.

 3. Daria mówi:

  Zawarłam umowę franczyzy z małżeństwem, którzy mają JDG i zawiązali spółkę cywilną. Z uwagi na ich rozpad małżeństwa 31.08.2023 następuje zamknięcie działalności przez jednego z małżonków a 22.09.2023 wykreślenie z CEIDG. Na dzień dzisiejszy firma dalej istnieje jako s.c i takie dostaję faktury, mimo, że w CEIDG nie ma podanego nowego współwłaściciela a firmę można dal wyszukać pod NIP s.c. Jak to jest możliwe?

  1. Agnieszka Sepioło - Pągowska mówi:

   W odpowiedzi na Pani pytanie wskazuję, że charakter spółki cywilnej jednoznacznie wskazuje, że nie może ona być prowadzona przez jedną osobę. W sytuacji, gdy spółka miała tylko dwóch wspólników, odejście jednego może spowodować konieczność zakończenia bytu prawnego takiej spółki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w zamian za niego przystąpi do spółki inna osoba. Dodatkowo, jeżeli umowa spółki cywilnej została zawarta tylko między dwoma wspólnikami i jeden z nich chce opuścić spółkę, najpierw należy włączyć do spółki nowego wspólnika. Dopiero potem wspólnik, który chce z niej wystąpić może wypowiedzieć swój udział.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *