Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – PRZEDSIĘBIORCA W CZASIE PANDEMII CZ 6 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA? SPRAWDZAM! (VOL2)

UWAGA! W dniu 18 kwietnia 2020 r. w życie weszła nowelizacja „Tarczy Antykryzysowej” i część tego wpisu może być nieaktualna – o wszystkich najważniejszych zmianach przeczytasz klikając TUTAJ i TUTAJ. 

Tak jak wspominałam, dziś po raz kolejny o „Tarczy Antykryzysowej” i to w trzech odsłonach – z najnowszego wpisu dowiecie się jaka Tarcza jest teraz, jaka prawdopodobnie będzie (trwają prace legislacyjne nad zmianami – głosowanie w Sejmie nad tymi zmianami odbyło się wczoraj w nocy i projekt ustawa została przyjęta) i jaka być może (wczoraj na konferencji prasowej – ulubionym „źródle prawa” obozu rządzącego od czasu rozpoczęcia pandemii – Premier zapowiedział kolejne zmiany w „Tarczy”).

Zacznijmy więc po kolei, od tego z jakich programów pomocowych możecie skorzystać już teraz. Postanowiłam w swoich wpisach skupić się na tych najważniejszych i opiszę Wam świadczenie postojowe oraz dofinansowania przyznawane przez starostę.

Jeśli chodzi o ŚWIADCZENIE POSTOJOWE to jest ono przyznawane przez ZUS. Jego wysokość wynosi 2 080 zł bądź 1 300 zł (poniżej kiedy w jakiej wysokości możecie je otrzymać). Wniosek o jego przyznanie może złożyć przedsiębiorca oraz osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło.

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

A) rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:

  • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym,
  • nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli 15 681 zł.

B) rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty 15 681 zł.

Ponadto:

C) nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

D) mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

A) rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.

B) nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

C) mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wniosek składacie samodzielnie do ZUS bądź jeśli jesteście np. zleceniobiorcą – wówczas za pośrednictwem drugiej strony umowy cywilnoprawnej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. W przypadku decyzji odmownej, możecie się odwołać do sądu powszechnego, za pośrednictwem ZUS w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Co ważne – Uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia, aby było ono należne. Obecnie jest to świadczenie jednorazowe, jednak trwają prace legislacyjne, które mają wydłużyć możliwość korzystania z tej pomocy (o czym poniżej).

DOFINANSOWANIE PRZYZNAWANE PRZEZ STAROSTĘ.

Oprócz dofinansowań, o których pisałam w poprzednim wpisie, możecie także się ubiegać o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Podzielmy je więc.

A) dofinansowanie kosztów działalności:

Może o nie wystąpić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, którego dotknął spadek obrotów w wyniku Covid-19. Jeśli chcecie się dowiedzieć czy przysługuje Wam to dofinansowanie sprawdźcie wasze obroty – sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Ponadto aby uzyskać dofinansowanie musicie sprawdzić czy nie spełniacie przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy oraz czy nie zalegaliście w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Jeśli chodzi o wysokość tej pomocy to zależy od stopnia spadku obrotu (maksymalnie):

  • spadek o co najmniej 30% – 1 300 zł
  • spadek o co najmniej 50% – 1 820 zł
  • spadek o co najmniej 80% – 2 340 zł.

Ten rodzaj dofinansowania może zostać przyznany na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i może zostać przedłużony przez Radę Ministrów. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Aby móc się o nie ubiegać należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. Uwaga – przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi!

B) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników:

O ten rodzaj dofinansowania mogą wystąpić mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Pamiętajcie także, że zgodnie z przepisami „Tarczy” Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części w której TE SAME koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Beneficjentem tych środków może być podmiot, który spełnia te same kryteria co przy pomocy opisanej powyżej w pkt A).

Maksymalna wysokość pomocy jest również analogiczna, z tym, że w każdym przypadku jest ona powiększana o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie wypłacane jest przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym Rada Ministrów może przedłużyć ten okres. Pamiętajcie jednak o obowiązkach z tym związanych – utrzymanie w zatrudnieniu pracowników, których wynagrodzenia były dotowane przez okres dofinansowania i okres równy okresowi dofinansowania (obecnie 3 miesiące dofinansowania i dodatkowo 3 miesiące, w przypadku wydłużenia okresu finansowania – okres obowiązkowego utrzymania w zatrudnieniu ulegnie wydłużeniu). Środki wypłacane są w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Aby móc się o nie ubiegać należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

Jeśli przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z innych źródeł publicznych, nie może uzyskać dofinansowania od starosty.

Przechodząc dalej do obecnie procedowanych zmian w „Tarczy” po tym jak wejdą w życie, mają one rozszerzyć krąg beneficjentów programu pomocowego oraz zaproponować nowe instrumenty. Czy jednak poprawiają one w jakikolwiek znaczący sposób sytuację przedsiębiorców czy stanowią wyłącznie dodatek do innych zmian w prawie, które chce zafundować nam obóz rządzący? Odniosę się do najważniejszych z mojego punktu widzenia proponowanych zmian.

Po pierwsze „Tarcza 2.0” ma wprowadzić rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS, o których pisałam Wam w poprzednim wpisie o podmioty zgłaszające do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że mogliby oni zostać zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty NIEOPŁACONYCH należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Dodatkowo nowelizacja ma przewidywać, że do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi nie wlicza się pracowników młodocianych, w celu przygotowania zawodowego.

W nowelizacji znajdziemy także propozycję aby w miejsce jednorazowego świadczenia postojowego, które opisałam powyżej wprowadzić możliwość ubiegania się o nie maksymalnie trzykrotnie, z możliwością przedłużenia tego okresu przez Radę Ministrów. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Dodatkowo projekt „Tarcza 2.0” przewiduje liczne uprawnienia dotyczące finansowania działalności np. w systemie pożyczkowym realizowanym przez BGK czy też możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości.

Dodatkowo dziś na konferencji prasowej Premier zapowiedział kolejny pakiet pomocowy dla firm, będący częścią „Tarczy Antykryzysowej”, a nazwany „Tarcza Finansowa”. Zgodnie z jej założeniami (na razie akt ten nie obowiązuje i jest jedynie we wstępnej fazie prac) pomoc ta będzie miała szansę trafić do bardzo szerokiego grona beneficjentów – mikro (25 mld zł), małych i średnich (50 mld zł) oraz dużych przedsiębiorców (25 mld zł). Według zapewnień rządu pomoc ta ma być maksymalnie odbiurokratyzowana, a kwota na nią przeznaczona ma sięgać 100 mld zł, podzielone. W założeniu program ten ma nie tylko wspomóc płynność finansową firm, ale także pełnić funkcję ochronną rynku pracy. Na razie oczywiście nie są jeszcze znane szczegóły tego planu, ani przede wszystkim konkretne wymogi do skorzystania z niego.

W ramach tego pakietu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą otrzymywali pomoc za pośrednictwem banków, duzi – przez PFR. Co ważne, program ten nie będzie skierowany do osób samozatrudnionych.

Przy mikroprzedsiębiorcach – zatrudniających 1-9 pracowników, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, a którzy odnotowali spadek przychodów o 25% w dowolnym miesiącu po lutym 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19, objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne. Będą oni mogli skorzystać z subwencji, której wysokość będzie zależna od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych (do 324 000,00 zł), przy czym do 75% może być bezzwrotne przy spełnieniu określonych warunków:

  • 25% w przypadku kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia.
  • kolejne 50% – w przypadku utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.Pozostała część subwencji ma być zwrotna po 3 latach.Środki te mają móc być wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, w szczególności wynagrodzeń pracowników. 25% może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów. Mają być przyznawane na oświadczenie, bez większych formalności i zawierać proste zabezpieczenie.

W sektorze MŚP – zatrudniających od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro – zasady i wymagania mają być bardzo zbliżone do tych w przypadku mikroprzedsiębiorcy – różnicą ma być maksymalna kwota dofinansowania – 3,5 mln zł oraz brak (przynajmniej na tym etapie) wymogu objęcia zakazem prowadzenia działalności. W przypadku MŚP 75% subwencji może być bezzwrotne po spełnieniu warunków:

  • 37,5% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
  • 37,5% subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W sektorze dużych przedsiębiorców Premier zapowiedział 3 formy wsparcia, jednak zostały one opisane na ten moment najbardziej enigmatycznie. Oczywiście zapowiadane dofinansowania są najwyższe, jednak nie zostały w zapowiedziach określone warunki do tego, aby część subwencji była bezzwrotna. Aby móc jednak ubiegać się o te środki, przedsiębiorca będzie musiał spełniać następujące wymogi: prowadzić działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., nie zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania, beneficjenci rzeczywiści firm będą posiadać rezydencję podatkową w Polsce, firma będzie rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Co do dużych firm, Premier zapowiedział 3 formy finansowania: płynnościowe, preferencyjne i inwestycyjne.

Jak widzicie, opisane przeze mnie dziś mechanizmy już funkcjonujące są delikatnie mówiąc symboliczne, nie tylko jeśli chodzi o przyznawaną kwotę, ale przede wszystkim mocno ograniczone jeśli chodzi o możliwości skorzystania z nich. To co przede wszystkim rzuca się w oczy analizując całą „Tarczę” to uzależnienie pomocy, szczególnie przy mikroprzedsiębiorcach najbardziej narażonych na skutki kryzysu związanego z pandemią, od PRZYCHODU a nie DOCHODU. Programy te nie uwzględniają więc żadnych kosztów uzyskania przychodu ponoszonych przez przedsiębiorcę. Mechanizmy w nowelizacji również nie zmieniają tego wymogu, w oczy rzuca się także ich duża biurokratyzacja. Całkiem pozytywnie na razie można ocenić zapowiedź Premiera dotyczącą subwencji – trzeba jednak czekać na ostateczny kształt tych przepisów już po ich wejściu w życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *