Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – PRZEDSIĘBIORCA W CZASIE PANDEMII CZ 9 – TARCZA PFR

Jak wspomniałam w moim wpisie na fanpage’u FB, dziś podczas konferencji prasowej Premier ogłosił, że ruszyła możliwość składania wniosków o nową pomoc dla przedsiębiorców – nazwaną „Tarczą PFR”. Wiem wiem, macie pewnie dosyć wysłuchiwania o kolejnych „Tarczach”, jednak przyznam, że po zapoznaniu się z udostępnionymi na ten temat materiałami wydaje się, że jest to program nad którym rzeczywiście warto się pochylić.

Zacznę od jego potencjalnych beneficjentów. Środki z PFR przeznaczone na ten cel mogą trafić do mikro, małych, średnich a nawet dużych przedsiębiorców. Ponieważ jednak duże firmy zostały potraktowane zupełnie oddzielnie, a do tego nie ma nadal ogłoszonego terminu naboru wniosków dla nich, dziś opiszę wyłącznie pomoc przewidzianą dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP. Pamiętajcie, że NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEJ JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NIE ZATRUDNIAJĄCA PRACOWNIKÓW. Skonfrontuję także zasady tego programu ze wstępnymi zapowiedziami, o których pisałam TUTAJ.

Zacznijmy od tego czym jest ten program. Tak jak Wam już opisałam w poprzednim wpisie zakłada on przyznawanie na wniosek beneficjentów SUBWENCJI, w założeniu zwrotnych, jednak po spełnieniu warunków, które opiszę poniżej do 75% tej należności podlega umorzeniu. Co ważne, subwencja nie podlega egzekucji, chyba, że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu Beneficjentowi tego wsparcia. Jeśli chodzi o łączenie tej formy pomocy z innymi (również tymi nie dotyczącymi COVID-19), o które się ubiegaliście lub o które wystąpiliście to nie istnieją na tym etapie jednolite zakazy łączenia – kwestia ta będzie oceniana jednak indywidualnie. Niemniej jednak, pomoc kryzysowa udzielana przez PFR Mikrofirmom i MŚP, może być kumulowana z inną pomocą z tej sekcji do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 000 EUR.

Przejdźmy więc do kryteriów przyznawania dofinansowania, które już wstępnie opisałam Wam w pierwszym wpisie dotyczącym tej tematyki. Zostały one bowiem rozszerzone w stosunku do wstępnych zaprezentowanych założeń.

Beneficjentem programu może być podmiot, który:

 1. jest przedsiębiorcą (dotyczy również spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji JEŚLI prowadzą działalność gospodarczą)
 2. zatrudnia:
 • co najmniej 1 pracownika i nie więcej niż 9 z wyłączeniem właściciela oraz którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR („Mikrofirma”)
 • zatrudnia do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela oraz którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, przy czym nie jest Mikrofirmą („MŚP”)

UWAGA: dane co do zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019r., na potrzeby ustalania czy podmiot jest „Mikrofirmą” czy „MŚP” – pracownikami są osoby związane z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, dane co do obrotu zasadniczo powinny dotyczyć 2019 r., jeśli rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym wówczas należy uwzględnić ostatni pełny rok obrotowy.

Dodatkowo:

 1. odnotowuje spadek obrotów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
 2. na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH, na dzień składania wniosku nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe albo restrukturyzacyjne;
 3. (oprócz ściśle określonych wyjątków) posiada rezydencję podatkową na terytorium RP i rozliczał podatki przez ostatnie 2 lata obrotowe w PL (lub jeśli prowadzi działalność krócej przez czas prowadzenia działalności); którego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji w tzw. „rajach podatkowych”;
 4. prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. (czyli również nie była ona na ten dzień zawieszona!)
 5. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania wniosku nie zalega z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne
 6. nie prowadzi działalności w zakresie:
 • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
 • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające akty wami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
 • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Jeśli chodzi o procedurę składani wniosków to mogą być one składane WYŁĄCZNIE (!) przez system bankowości elektronicznej banku biorącego udział w programie. W przypadku otrzymania niższego dofinansowania niż wnioskowane będzie można złożyć odwołanie (nie więcej niż dwa razy). W przypadku otrzymania negatywnej decyzji można złożyć wniosek ponownie.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązań Beneficjenta będzie określała umowa zawarta z PFR, jednak już teraz wiadomo wstępnie na co wolno, a na co nie wolno przeznaczać tej pomocy. Umowa będzie mogła określić inne, dodatkowe warunki rozporządzania otrzymaną subwencją.

Na co będziecie mogli przeznaczyć te środki – na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, co obejmuje m.in wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami, również na spłatę kredytów (przy czym na przedterminową spłatę można przeznaczyć maksymalnie 25% otrzymanych środków).

Na co nie będziecie mogli przeznaczyć otrzymanych środków: dokonanie rozliczeń z podmiotami powiązanymi, jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa, finansowanie nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy zakaz wykorzystania subwencji w celu akwizycji).

Program nie przedstawia jednolitej maksymalnej wysokości przyznanej subwencji.

Dla MIKROFIRM obliczana będzie oddzielnie dla każdego Beneficjenta i zależy bezpośrednio od indywidualnie obliczonych wartości dla danego Beneficjenta (tj. zależy od liczby zatrudnionych i tzw. kwoty bazowej zależnej od spadku przychodów ze sprzedaży danego Beneficjenta na skutek COVID-19).

Program przewiduje trzy progi spadku przychodów:

 1. spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50%;
 2. spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75%;
 3. spadek o co najmniej 75% aż do 100%.

Dla pierwszego progu bazowa kwota subwencji na zatrudnionego wynosi 12 000 złotych; dla drugiego progu – 24 000 złotych, zaś dla trzeciego progu – 36 000 złotych.

UWAGA: na potrzeby ustalania zatrudnienia przy obliczaniu kwoty subwencji w inny sposób ustalane jest zatrudnienie – tutaj liczymy nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale także współpracujące na umowie cywilnoprawnej ale NIE liczy się właściciela.

Jeśli chodzi o ZWROT otrzymanej subwencji to musicie ją zwrócić w całości (100%) jeśli zaprzestaniecie prowadzenia działalności (w tym dokonacie jej zawieszenia), w razie otwarcia likwidacji lub postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji.

Przyznana subwencja zostanie natomiast UMORZONA w następujących częściach, jeśli będziecie prowadzić działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji i nie spełni się żadna z ww. przesłanej zwrotu całości:

 1. w 25% bezwarunkowo;
 2. w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników, z wyłączeniem właściciela (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej – przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować ( brak obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji finansowej, w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości.
 3. warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji finansowej (w części przekraczającej 25%) jest:
 • spełnienie przez Beneficjenta ewentualnych innych zobowiązań, określonych w umowie dotyczącej przyznania subwencji finansowej;
 • złożenia oświadczenia przez Beneficjenta wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym stan zatrudnienia.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji.

Nieco odmiennie sytuacja wygląda dla sektora MŚP. Tutaj mamy cztery progi spadku przychodów:

 1. spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50%;
 2. spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75%;
 3. spadek o co najmniej 75% aż do 100%
 4. brak spadku lub spadek mniejszy niż 25% (próg ten nie kwalifikuje do uzyskania subwencji) (tzw. „Próg Zero”).

Z uwagi na obowiązujące progi unijne w zakresie dozwolonej pomocy państwa dla przedsiębiorców, maksymalna kwota subwencji w żadnym razie nie może przekroczyć 3 500 000 złotych.

Jeśli chodzi o ZWROT otrzymanej subwencji to musicie ją zwrócić w całości (100%) jeśli zaprzestaniecie prowadzenia działalności (w tym dokonacie jej zawieszenia), w razie otwarcia likwidacji lub postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji.

Przyznana subwencja zostanie natomiast UMORZONA w następujących częściach, jeśli będziecie prowadzić działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji i nie spełni się żadna z ww. przesłanej zwrotu całości:

 1. w 25% bezwarunkowo;
 2. w wysokości dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Beneficjenta skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności jako:
 • dla Beneficjentów prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów;
 • dla Beneficjentów rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty;
 • dla Beneficjentów rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów;

Ponadto kolejne 25% w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników, z wyłączeniem właściciela (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej.

Przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia oraz wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji, może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej.

Warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji finansowej (w części przekraczającej 25%) jest:

 • spełnienie przez Beneficjenta ewentualnych innych zobowiązań, określonych w umowie dotyczącej przyznania subwencji finansowej;
 • złożenia oświadczenia przez Beneficjenta wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym stan zatrudnienia.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji.

Co ważne, PFR we współpracy z bankami oraz innymi podmiotami obsługującymi Program, będzie prowadził ewidencję Beneficjentów oraz udzielonego im wsparcia finansowego. PFR wprowadzać będzie także monitoring udzielania subwencji finansowych oraz ich obsługi, stosując w tym zakresie standardowe procedury ewidencji, raportowania i kontroli, w tym zwłaszcza przeciwdziałania nadużyciom. Istotne jest także to, że udzielanie subwencji będzie następowało zgodnie z kolejnością rozpatrywania wniosków, przy czy pierwszeństwo rozpoznania przyznane będzie tym wnioskom, które będą kompletne i nieobarczone brakami utrudniającymi ich pilne przeprocesowanie.

Jeśli chcecie się zapoznać, poza moim skrótowym opracowaniem ze szczegółem tego programu znajdziecie go TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *