Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – zarząd sukcesyjny, czyli memento mori przedsiębiorco!

Przeszły już czas pandemii spowodował, że wielu przedsiębiorców, których mam w obsłudze zaczęło myśleć nad tym jak maksymalnie zabezpieczyć swój biznes. Również na wypadek śmierci. O ile większość moich klientów ma rozeznanie w ogólnych kwestiach spadkowych, dość mało znana jest powszechnie nowa instytucja zarządcy sukcesyjnego. Jak to może pomóc Waszemu biznesowi i z czym to się je? Zapraszam do lektury.

W dzisiejszym wpisie będziecie mogli przeczytać o instytucji przydatnej w przypadku śmierci przedsiębiorcy. Temat nie jest ani miły, ani nikt nie chce co do zasady o tym myśleć. Ale warto wiedzieć, że ustawodawca w 2018 r. dał przedsiębiorcom wpisanym do CEiDG możliwość zapewnienia kontynuacji działalności firmy w przypadku śmierci kluczowych osób wyjątkowo użyteczny w sytuacji, gdy spadkobiercy zwlekają z przyjęciem spadku bądź powstają na tym tle jakieś spory. Każdy przedsiębiorca wpisany do CEiDG może powołać zarządcę sukcesyjnego, w celu zabezpieczenia przyszłości swojej firmy.

Na czym polega zarząd sukcesyjny w praktyce?

Jest to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem, pojawiająca się w przypadku śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG. Powstała po to, aby następcy prawni zmarłego mieli do dyspozycji odpowiedni czas, żeby załatwić formalności związane ze spadkiem. Taki zarząd może zostać ustanowiony na maksymalnie 5 lat, przy czym przedłużenie do tego okresu wymaga już interwencji Sądu. Największym atutem tej instytucji jest to, że zarządca sukcesyjny powołany przez przedsiębiorcę i wpisany do CEiDG rozpoczyna pełnienie swej funkcji z chwilą śmierci przedsiębiorcy! Nie trzeba więc czekać z możliwością podejmowania decyzji dotyczących firmy do czasu załatwienia formalności związanych ze spadkiem.

Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym?

Może to być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej. Nie może na nią być nałożony prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub żaden inny środek karny z tym związany.

Nie może być to osoba prawna, czyli np. NIE MOŻE nim być spółka.

Jak skutecznie powołać zarządcę sukcesyjnego?

Należy wziąć pod uwagę dwie sytuacje – pierwsza, kiedy to przedsiębiorca powoła za życia taką osobę. Można to zrobić poprzez złożenie oświadczenia na piśmie, w którym wyznaczą się określoną osobę na zarządcę sukcesyjnego, lub zastrzega, że z chwilą śmierci będzie to wskazany prokurent. Wymagane są także odpowiednia zgoda od wskazanej osoby i dokonanie stosownego wpisu do CEiDG.

W drugim przypadku, kiedy przedsiębiorca zmarł nie dokonując ww. czynności, zarządca sukcesyjny także może zostać powołany, jednak tutaj musi to zostać dokonane za pośrednictwem notariusza maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od daty śmierci przedsiębiorcy. W innym przypadku, czynność będzie nieważna. Uprawnionymi osobami do dokonania tej czynności są:

  • Małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku
  • Spadkobierca ustawowy
  • Spadkobierca testamentowy lub Zapisobierca windykacyjny, którym zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego notariusz zgłasza do CEiDG.

 Zarządca sukcesyjny będzie działał w zastępstwie zmarłego i ma szeroki wachlarz uprawnień. Jest on uprawniony do zarządzania bieżącymi sprawami przedsiębiorstwa, co w praktyce pozwala mu samodzielnie dokonywać wszystkich czynności zwykłego zarządu (czy też przekraczających zakres zwykłego zarządu – za zgodą spadkobierców). Wiąże się to z takimi czynnościami jak:

  • Wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy,
  • Zawieranie, wykonywanie umów i decyzji administracyjnych w imieniu przedsiębiorstwa
  • Korzystanie z konta przedsiębiorcy i rozliczanie podatków na takich samych zasadach jak zmarły przedsiębiorca
  • Uczestnictwo w postępowaniach sądowych.

Wraz z dopiskiem ,,w spadku” będzie on mógł posługiwać się firmą zmarłego wraz z NIP.

Jakie korzyści płyną dzięki wskazaniu zarządcy sukcesyjnego?

Największa korzyść płynąca ze skorzystania z tej instytucji jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed utratą płynności jego funkcjonowania. W przypadku śmierci, zarządca sukcesyjny będzie mógł sprawnie zająć się prowadzeniem firmy, bez konieczności komplikacji sprawy u notariusza. Osoba, która będzie chciała dalej prowadzić firmę dodatkowo nie uiści podatku od spadku.

Pracownicy nie stracą swojej pracy, a firma zachowa NIP, dostęp do kont bankowych, kontrakty, koncesje i wszystkie nabyte zezwolenia.

Dodatkowo, złożenie takiego wniosku jest całkowicie bezpłatne, co powinno zachęcić każdego przedsiębiorcę dbającego o swoją firmę.

Nie należy się także martwić co w przypadku, gdy nasz zarządca się rozmyśli albo popadniemy z nim w konflikt. Zarządcę sukcesyjnego można w każdej chwili odwołać. Trzeba mu przedstawić oświadczenie w formie pisemnej i zgłosić jego odwołanie do CEiDG, najpóźniej w następnym dniu roboczym po odwołaniu.


[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *