Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – PRZEDSIĘBIORCA W CZASIE PANDEMII CZ 1

Odkąd w dniu 13 marca 2020 r. został wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego, wielu przedsiębiorców zaczęło stanęło zaczęło sobie zadawać pytania: Co dalej z moją firmą jeśli będę musiał zostać poddany kwarantannie? Co z moimi pracownikami i przymusowym przestojem w działaniu firmy? Jakie mam uprawnienia w związku z zaistniałą sytuacją prawną i faktyczną? Ponieważ zdrowie i życie Was oraz Waszych bliskich jest teraz najważniejsze, ale sytuacja Waszej firmy również nasuwa te i mnóstwo innych pytań postanowiłam pomóc Wam i przygotować cykl specjalnych artykułów, w których postaram się odpowiedzieć na Wasze wątpliwości. Dziś w pierwszej części przeczytacie o tym:

  • czy w przypadku Waszej przymusowej kwarantanny lub izolacji możecie się ubiegać o zasiłek chorobowy
  • czy w przypadku konieczności sprawowania opieki nad Waszym dzieckiem możecie się ubiegać o zasiłek opiekuńczy.

Oczywiście stan prawny, który Wam prezentuję przedstawiam na dzień sporządzenia wpisu – sytuacja jest bardzo dynamiczna i w każdej chwili może zostać wydany akt prawny zmieniający te kwestie, ponieważ od kilku dni zapowiadane są regulacje mające wspomóc przedsiębiorców w tym trudnym dla całej gospodarki czasie. Jeśli zostaną wprowadzone jakieś zmiany – będę o nich informowała na bieżąco.

KWARANTANNA I O DALEJ?

Wielu z Was pewnie zastanawia się co zrobić w przypadku, gdy nie będziecie mogli wykonywać przez jakiś czas działalności gospodarczej w związku z obowiązkiem poddania się kwarantannie lub izolacji. Nie mówimy tutaj oczywiście o niemożności wykonywania działalności z uwagi na ograniczenia faktyczne wprowadzone razem ze stanem zagrożenia epidemiologicznego (np. zamknięcie kin czy restauracji), a wyłącznie o przypadku gdy jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami będziecie zobowiązani do poddania się kwarantannie. W takim przypadku jeśli podlegacie ubezpieczeniu chorobowemu (które jak pamiętacie z moich poprzednich wpisów jest DOBROWOLNE) i nie będziecie mogli wykonywać waszej działalności gospodarczej to możecie się obiegać o zasiłek chorobowy jeśli spełnicie poniższe przesłanki:

  • decyzją państwowego inspektora sanitarnego zostaniecie poddani kwarantannie lub izolacji (UWAGA! Taka decyzja może być dostarczona do ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji)
  • lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia uzasadnione jest wystawienie zwolnienia lekarskiego.

CHORY CZŁONEK RODZINY/ZAMKNIĘCIE SZKÓŁ – OPIEKA PRZEDSIĘBIORCY NAD DZIECKIEM LUB INNYM CZŁONKIEM RODZINY

W dniu 16 marca b.r. w życie wjedzie także decyzja o całkowitym zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli, co będzie wiązało się ze sprawowaniem przez Was osobistej opieki nad dziećmi. Część Waszych członków rodziny niestety może zachorować w wyniku zarażenia tzw. koronawirusem (SARS-CoV-2) lub co do takiej osoby może zostać wydana decyzja o konieczności poddania się kwarantannie. Zastanawiacie się pewnie czy w takim wypadku przysługują Wam z tego tytułu jakieś świadczenia.

Otóż odpowiedź brzmi tak! Jako ubezpieczonemu przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy jeśli sprawujecie opiekę nad:

  • dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko – UWAGA tutaj według nowej specustawy wprowadzonej w dniu 2 marca 2020 r. w związku z koronawirusem przysługuje Wam nowy dodatkowy zasiłek opiekuńczy– co ważne zasiłek ten nie łączy się z zasiłkiem wypłacanym w trybie „zwykłym” nie łączą się (o czym poniżej);

Co do trybu zwykłego – jako ubezpieczonemu przysługuje on Wam za osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem – możecie z niego skorzystać, jeśli zamknięcie szkół/przedszkoli/żłobków zostanie przedłużone po 25 marca – do 60 dni w roku.

Co do trybu „specjalnego” – jako ubezpieczonemu od 12 do 25 marca przysługuje Wam on jeśli sprawujecie osobistą opiekę nad dzieckiem do lat 8, gdy po zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły do której uczęszcza w związku ze zwalczaniem koronawirusa. Przysługuje on za okres nie dłuższy niż 14 dni (UWAGA łącznie obojgu rodzicom w tym wymiarze – może o niego wystąpić jeden rodzic lub możecie się podzielić tym okresem), niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym (łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki). Dokumentem niezbędnym do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest Wasze oświadczenie jako ubezpieczonego (wzór oświadczenia znajdziecie NA KOŃCU WPISU). Musicie poinformować o tym bezpośrednio ZUS. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek „zwykły” nie przysługuje. Nie jest wykluczone, że jeśli zamknięcie placówek oświatowych zostanie przedłużone – nie ulegnie wydłużeniu w drodze nowelizacji okres możliwości pobierania zasiłku.

  • dzieckiem, gdy powiatowy inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka,
  • chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, gdy lekarz wystawił z tego tytułu zaświadczenie lekarskie.

Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, albo chcielibyście o czymś przeczytać możecie je zadać pod postem albo wysłać do mnie w wiadomości prywatnej (z pośrednictwem Messengera lub mailem na adres agnieszka.sepiolo@adwokatura.pl). I pamiętaj przedsiębiorco, po pracy lub w trakcie pracy – #zostańwdomu.

WZÓR OŚWIADCZENIA DO DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO OPRACOWANY PRZEZ ZUS:

OŚWIADCZENIE

O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Dane wnioskodawcy

PESEL (jeśli nie masz nadanego numeru PESEL podaj serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu …………………………………………………………

Oświadczenie

Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad dzieckiem/ dziećmi w okresie (podaj daty):

od …………………….. do …………………, od ………………….. do …………………, od ………………….. do ………………………

w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły*/.

Dane dziecka/ dzieci (imię, nazwisko, PESEL):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w okresie, za który ubiegam się o zasiłek opiekuńczy:

– był*/ / nie było*/ drugiego rodzica / współmałżonka mogącego zapewnić opiekę dziecku/dzieciom.

Drugi rodzic / współmałżonek:

– nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego*/,

– otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy*/ z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza za ……………….. dni.

Rachunek bankowy

Podaj swój rachunek bankowy, na który mamy przekazywać zasiłek opiekuńczy:

                                                   

*/ niepotrzebne skreślić

……………………………………………

Data i podpis