Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

Przedsiębiorco aktualizuj swój wpis w CEiDG – konsekwencje braku zmiany adresu prowadzenia działalności w rejestrze

Podczas rejestracji działalności gospodarczej w CEiDG młody przedsiębiorca podaje we wniosku swoje liczne dane, w tym dane osobowe. Jednym z nich jest miejsce wykonywania działalności gospodarczej, potocznie zwane siedzibą przedsiębiorcy. Często zdarza się, ze po tym jak nasza działalność zaczyna się dynamicznie rozwijać, istnieje konieczność zmiany tego miejsca na większe czy lepiej dostosowane do naszych potrzeb. Taką zmianę należy bezwzględnie od razu zgłosić do CEiDG. Jakie konsekwencje niosą za sobą zaniedbania w tym zakresie i dlaczego jest tak istotne, aby adres ten oraz pozostałe ujawnione dane przedsiębiorcy były zawsze aktualne?

Co do zasady, do CEiDG zgłaszamy dwa rodzaje danych: dane ewidencyjne oraz dane informacyjne. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy:

Dane ewidencyjne to m.in.: imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa; numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy; informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy; adres do doręczeń albo adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) itd.

Dane informacyjne to m.in.: data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej; data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej; informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej itd.

Jak wynika z przepisów ustawy o CEiDG, w sytuacji zmiany którejś z danych ewidencyjnych, istnieje konieczność zgłoszenia tej zmiany w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia. W zakresie danych informacyjnych, taki obowiązek również istnieje, jednak ustawa nie określa terminu w jakim należy tego dokonać, więc właściwie może do tego dojść w każdym czasie.

Co w przypadku, gdy nie dopełnicie tego obowiązku i dlaczego tak szczególnie ważne są zmiany w zakresie adresu do doręczeń/adresu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej?

Warto w tym kontekście wiedzieć, że w kodeksie postępowania cywilnego obowiązuje przepis, który umożliwia doręczenie przedsiębiorcom pism procesowych (w tym pozwu) na adres wskazany właśnie w CEiDG (art. 133 § 2a k.p.c.) Zgodnie z jego brzmieniem, pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), doręcza się na adres udostępniany w rejestrze albo CEiDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze albo CEiDG. W praktyce oznacza to, że pozew wytoczony przeciwko Wam może zostać uznany za doręczony prawidłowo, a tym samym doprowadzić do wydania wyroku zaocznego bez waszego udziału, a o tym fakcie dowiecie się dopiero od komornika sądowego po dokonanym zajęciu. W orzecznictwie sądowym bezspornym jest, że w przypadku próby doręczenia przesyłki na prawidłowy adres (a za taki uważany jest ujawniony przez Was w rejestrze) i jej dwukrotnego awizowania, przesyłkę uważa się za doręczoną. Co więcej, nawet jeśli listonosz zaznaczy, że pod danym adresem ujawnionym w CEiDG nie ma żadnego podmiotu i nie pozostawi w związku z tym awizo, przesyłka taka również zostanie uznana za doręczoną. Zgodnie z art. 139 § 3 k.p.c pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów – w razie niemożności doręczenia w sposób bezpośredni z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i adresu – pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane. Te same zasady dotyczą wszelkich doręczeń z urzędów, w tym z urzędu skarbowego.

Dodatkową konsekwencją dla przedsiębiorcy zaniechania dokonania zmiany w danych ewidencyjnych jest odpowiedzialność za wykroczenie w tym zakresie. Zgodnie z art. 601 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, albo nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Zgodnie z art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń grzywna może zostać wymierzona w wysokości od 20 do 5000 zł, zaś kara ograniczenia wolności trwa miesiąc. Co ważne, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, osoba fizyczna wpisana do CEiDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEiDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEiDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEiDG nie ponosi odpowiedzialności.

Jak widzicie, obowiązujące przepisy przewidują cały szereg negatywnych konsekwencji dla zapominalskich przedsiębiorców, którzy nie dokonają we właściwym terminie zmiany w zakresie danych ewidencyjnych ujawnianych w rejestrze CEiDG. Szczególnie dotkliwe mogą być te dotyczące zaniechań w zakresie zmian w adresie do doręczeń przedsiębiorcy.