Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – PRZEDSIĘBIORCA W CZASIE PANDEMII CZ 4 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA? SPRAWDZAM! (VOL1)

UWAGA! W dniu 18 kwietnia 2020 r. w życie weszła nowelizacja „Tarczy Antykryzysowej” i część tego wpisu może być nieaktualna – o wszystkich najważniejszych zmianach przeczytasz klikając TUTAJ i TUTAJ. 

W dniu 31 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę zwaną „Tarczą Antykryzysową”, tego samego dnia tekst ten został opublikowany. Jak obiecałam w swoim wpisie na moim fanpage’u na FB (do którego obserwowania wszystkich zapraszam, gdyż tam poza odnośnikami do wpisów na blogu znajdziecie udostępniane przeze mnie na bieżąco różne linki zewnętrzne – traficie na niego TUTAJ) w kolejnych wpisach postaram się wybrać dla Was to co dla przedsiębiorców jest w niej najważniejsze. A przyznam, że jest to sprawa niełatwa z wielu względów. Chociażby dlatego, że sama ustawa liczy aż 91 stron (!) i zawiera liczne odwołania do innych aktów prawnych. Co więc musicie wiedzieć o tej ustawie i na jaką pomoc od Państwa potencjalnie możecie liczyć? Postaram się odpowiedzieć na te i wiele innych pytań, które sobie stawiacie.

Po pierwsze słowo klucz w tej ustawie, pojawiające się chyba najczęściej jeśli chodzi o potencjalne ułatwienia dla przedsiębiorców to „MOŻE”. Oznacza to mniej więcej tyle, że dany podmiot, który ma uprawnienia do wprowadzenia zwolnień, przedłużenia terminów, przyznania dofinansowania ma nadane na podstawie tych przepisów uprawnienie do podejmowania decyzji aby taką pomoc przyznać. Ustawa nie nadaje więc automatycznie z mocy samego jej wejścia w życie praktycznie żadnego wsparcia materialnego. Niemal za każdym razem albo musicie czekać na inicjatywę np. rady gminy albo musicie złożyć stosowny WNIOSEK.

Po drugie, może to i banalne, ale muszę to napisać – dokładnie przestudiujcie czy dana pomoc Wam przysługuje, jakie kryteria musicie spełnić i co zrobić oraz z jakie uprawnienia możecie wykorzystać łącznie, a których łączyć nie możecie. Warto wybrać te instrumenty, które są akurat dla Waszej firmy najkorzystniejsze. Kryteria te są wyjątkowo rozbudowane i odnoszą się zarówno do ilości zatrudnianych pracowników, formy prowadzenia działalności gospodarczej, czasu w jakim była ona prowadzona oraz przeszłego regulowania przez Was obciążeń publicznoprawnych. Warto wiedzieć, że przy niektórych ułatwieniach nie tylko musicie spełnić te kryteria, ale również podjąć czynne działania np. poprzez zawarcie porozumienia z pracownikami czy też organizacjami ich reprezentującymi. Pamiętajcie, że przy niektórych formach pomocy, aby była ona bezzwrotna musicie utrzymać zatrudnienie przez określony czas.

Dziś chciałabym zająć się jednym z najbardziej palących i budzących dyskusję zagadnień czyli dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników oraz kwestią ulg w składkach do ZUS.

Zacznijmy od ulg w składkach ZUS. Z tego wsparcia mogą skorzystać FIRMY ZGŁASZAJĄCE DO UBEZPIECZENIA DO 9 OSÓB (uwaga nie chodzi tutaj tylko o pracowników!), KTÓRE ROZPOCZĘŁY DZIAŁALNOŚĆ PRZED 1 LUTEGO 2020 R., NIE ZNAJDOWAŁA SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. I NIE REGULOWAŁA NALEŻNOŚCI, W TYM SKŁADEK ZUS. Dotyczy ono składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Według założeń „Tarczy” jeśli spełniacie te trzy kryteria możecie ubiegać się o zwolnienie ze składek za Was oraz Waszych pracowników. Ulga ta dotyczy także DZIAŁALNOŚCI JEDNOOSOBOWYCH TZW. SAMOZATRUDNIONYCH, których przychód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczył kwoty 15 681 zł. Pamiętajcie, że zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP z zachowaniem prawa do świadczeń. Przedsiębiorcy i osoby współpracujące zachowują prawa do zasiłków chorobowych i macierzyńskich jeśli na dzień 1 lutego 2020 r. opłacali dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Ważne, że ulga ta dotyczy składek NIEOPŁACONYCH.

Pamiętajcie jednak, ze przy samozatrudnionych zwolnienie obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Aby uzyskać tą pomoc należy złożyć do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosek RDZ elektronicznie, pocztą tradycyjną lub osobiście w placówce do skrzynki na dokumenty. Do wniosku elektronicznego należy załączyć załącznik do formularza RDZ. Na decyzję odmowną przysługuje środek odwoławczy – wniosek do Prezesa ZUS o o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kolejny instrument – jeden z najbardziej uniwersalnych czyli DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW. Można się o nie ubiegać w przypadku przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy. W każdym z tych przypadków inna jest maksymalna kwota dofinansowania:

 • przy przestoju to 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,
 • przy obniżonym wymiarze czasu pracy to 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość pomocy jest wyliczana na dzień złożenia wniosku.

Obydwa świadczenia (których nie można łączyć co do TEGO SAMEGO PRACOWNIKA! ale co do zasady można łączyć z innymi instrumentami pomocowymi zawartymi w „Tarczy”) mogą przysługiwać przez okres 3 miesięcy, choć Rada Ministrów może przedłużyć ten okres. Do rozpoczęcia korzystania z tego instrumentu niezbędne jest zawarcie umowy pomiędzy Wami a dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla Waszej siedziby. Tam też musicie złożyć wniosek o przyznanie tej pomocy.

Jeśli chcecie skorzystać z tej formy pomocy, zanim złożycie stosowny wniosek musicie oczywiście sprawdzić dokładnie, czy spełniacie ustawowe wymogi. Ponieważ są one bardzo szczegółowe, dla czytelności tego wpisu poniżej przedstawię Wam jedynie ogólne zasady oraz to jakie informacje o Waszej firmie musicie zebrać, aby móc wypełnić odpowiednie dokumenty. Całą treść ustawy znajdziecie TUTAJ i w każdym hiperłączu poniżej klikając słowo „USTAWY”– dla ułatwienia podaję Wam numery artykułów, w których znajdziecie poszczególne opisane przeze mnie wymogi:

 1. jak długo prowadzicie działalność – musi być to minimum rok aby mieć szanse na spełnienie innych warunków
 2. porównać Wasze obroty gospodarcze, czyli sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym i wartościowym z dowolnie wybranych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. oraz analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego (art. 15g ust 9 USTAWY)
 3. sprawdźcie czy już co do tego samego pracownika nie korzystacie z innych form pomocy z „Tarczy”
 4. sprawdźcie czy terminowo regulowaliście zobowiązania publicznoprawne do końca III kwartału 2019 r. (art. 15 zf USTAWY) chyba, że zawarliście umowę z ZUS lub otrzymaliście decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia
 5. nie zachodzą co do Was przesłanki do ogłoszenia upadłości
 6. sprawdźcie czy korzystaliście wcześniej z pomocy de minimis
 7. osoby z którymi współpracujecie nie zostały wykluczone z mocy samej ustawy – np. pracownik, którego wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
 8. zawarliście z przedstawicielami pracowników lub organizacjami związkowymi ich reprezentującymi niezbędne porozumienie i dokonaliście jego zgłoszenia – art. 15g ust 11 i 12 USTAWY
 9. jesteście przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Uważajcie jednak – jeśli skorzystacie z tej formy pomocy co do tych pracowników, do których wystąpicie o dofinansowanie nie możecie przez okres 3 miesięcy po okresie pobierania świadczeń wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn ich niedotyczących. W przeciwnym razie będziecie zobowiązani do zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami. To samo dotyczy innych przypadków niedotrzymania umowy zawartej z dyrektorem WUM. Przykładową umowę z WUM znajdziecie TUTAJ.

Jak widzicie pomoc proponowana przez Państwo w związku z „Tarczą” jest obwarowana wieloma wymogami. Zanim z nich skorzystacie, warto zapoznać się dokładnie z konsekwencjami i obowiązkami, które się z tym wiążą i skonsultować się z profesjonalistą. Warto również podejść do sprawy kompleksowo – jak napisałam powyżej ponieważ pewne instrumenty nie łączą się ze sobą najlepiej jest sprawdzić wszystkie możliwości jakie daje Wam ustawa i wybrać te najlepsze i niosące najniższe ryzyko.

Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – PRZEDSIĘBIORCA W CZASIE PANDEMII CZ 2 ZAŁOŻENIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W dzisiejszym wpisie dotykającym sytuacji przedsiębiorcy w czasie pandemii będziecie mogli przeczytać o planowanych na ten tydzień zmianach, które mają być wprowadzone w celu poprawy sytuacji polskich przedsiębiorców. Na wspólnej konferencji prasowej Premier oraz Prezydent RP przedstawili założenia tzw. Tarczy Antykryzysowej. Ma być to pakiet ustaw, który przy pomocy 5 filarów ma zapobiegać powstawaniu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. Poniżej przedstawię Wam krótką, usystematyzowaną listę najważniejszych punktów dotyczących planowanych regulacji. Według zapewnień Premiera, z budżetu Państwa na ten cel ma zostać przeznaczone ok. 212 mld zł. Na tym etapie trudno ocenić jaki będzie ich ostateczny kształt i na ile działania te będą miały szanse być efektywne.

FILAR I – BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

Regulacje dotyczące tych kwestii były najszerzej omówione na konferencji prasowej. Ustawa ma zakładać dopłatę do wynagrodzenia pracownika w wysokości do 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. Dla osób samozatrudnionych oraz osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej planowana jest jednorazowa wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 000,00 zł brutto. Ustawa ma także przewidywać wakacje kredytowe oraz wakacje od obowiązków administracyjnych, ochronę konsumentów i pożyczkobiorców oraz przesunięcie płatności za media. Dodatkowo tak jak wspominałam w poprzednim wpisie (przedsiębiorca w czasie pandemii cz1), jeśli zostanie wydłużony okres zamknięcia placówek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) ma zostać automatycznie wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony specustawą wprowadzoną w dniu 2 marca 2020 r. w związku z koronawirusem.

FILAR II – KREDYTOWANIE/DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW – ok. 74 mld zł

Ta część regulacji będzie zakładała ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach zaciągniętych przez nich zobowiązań oraz dofinansowanie dla przedsiębiorców. Przyjęte rozwiązania mają w założeniu pomóc w refinansowaniu obecnych umów leasingu operacyjnego firm transportowych z problemami finansowymi i umożliwiać wprowadzenie wakacji kredytowych – odraczanie spłat rat kredytów. Ponadto ma dojść do ułatwienia automatycznego przedłużenia kredytów obrotowych. Planowane są także mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 000,00 zł (jeśli firma zatrudniająca do 9 pracowników nie zwolni ich przez okres 6 miesięcy pożyczka będzie bezzwrotna), rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK, ubezpieczenia i dopłaty – program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu, ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE, dopłaty do odsetek kredytów. Najważniejsze według mnie jeśli chodzi o ten pakiet jest planowane umożliwienie rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku oraz brak kar za opóźnienie w przetargach publicznych. Projekt zakłada także możliwość odroczenia (o 3 miesiące) i rozłożenia na raty składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej.

FILAR III – OCHRONA ZDROWIA – ok. 7,5 mld zł

Ta część zakłada dodatkowe nakłady na służbę zdrowia, wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 oraz dofinansowanie rozbudowy infrastruktury i doposażenie systemu służby zdrowia. Działania w ramach tego pakietu mają być ukierunkowane nie tylko na walkę z koronawirusem (m.in. przez dofinansowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych), ale również rozwój kanałów informacyjnych dla pacjentów i dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej.

FILAR IV – ZABEZPIECZENIE SYSTEMU FINANSOWEGO

Filar ten ma powstać przy współpracy z NBP i KNF i ma zakładać ochronę depozytów oraz lokat. Najważniejsze założenia tego pakietu to obniżenie stóp procentowych, zasilenie banków w płynność w ramach operacji REPO, operacje LTRO oraz wprowadzenie zakupu obligacji.

FILAR V – INWESTYCJE PUBLICZNE – ok. 30 mld. zł

Projekt stosownych ustaw i aktów wykonawczych ma zakładać nadanie przez Państwo impulsu gospodarczego poprzez dofinansowanie w kwocie ok. 30 mld zł następujących gałęzi: m.in. infrastruktury, modernizacji szkół i szpitali, transformacji energetycznej, cyfryzacji, biotechnologii i farmacji, polityki ochrony środowiska.

Oczywiście wszystkie powyżej opisane punkty na tym etapie to wyłącznie koncepcje, co najwyżej skłaniające do dyskusji. W internecie po ich ogłoszeniu zawrzało – podniosły się głosy już nawet nie na temat wysokości deklarowanej pomocy, ale na temat tego czy zostanie ona skierowana w odpowiednią stronę. Co również oczywiste każda ze wskazanych propozycji pomocy będzie mogła być przyznana dopiero po spełnieniu nieznanych na tym etapie kryteriów. Moim zdaniem warto poczekać na oficjalne ogłoszenie projektów ustaw aby móc się wypowiedzieć w sposób pełny. Zapraszam jednak do dyskusji pod postem na temat tego jakie Waszym zdaniem regulacje są potrzebne aby wspomóc polską gospodarkę.