Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – PRZEDSIĘBIORCA W CZASIE PANDEMII CZ 5

Dziś miało być po raz kolejny o „Tarczy”. Jednak sytuacja w kraju jest na tyle dynamiczna, a dyskusje na grupach FB do których należę na tyle gorące, że postanowiłam najnowszy wpis poświęcić ODSZKODOWANIOM. Na wielu forach toczy się nieustanna dyskusja na temat wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z panująca pandemią. Przedsiębiorcy upatrują w takich działaniach szansę na otrzymanie odszkodowań w związku z panującą siłą wyższą. Czy jednak tak w istocie jest? Dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie czy rzeczywiście istnieje podstawa prawna do ubiegania się o odszkodowanie od Państwa za te szkody.

Jeśli chodzi o ten rozpalający wyobraźnię temat to jest to dość złożone zagadnienie. Jeden z czołowych polityków w dniu dzisiejszym powiedział, że „ogłoszenie stanu klęski żywiołowej wiąże się z koniecznością odszkodowań, w tym dla międzynarodowych koncernów”. Czy tak jest w istocie? Czy gdyby wprowadzono stan nadzwyczajny przedsiębiorcy mogliby spać spokojnie licząc na przyznanie im rekompensaty za poniesione straty? Otóż nie do końca jest to tak proste, a zagadnienie dzieli środowisko prawników.

W polskim porządku prawnym od 2002 roku funkcjonuje ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Jest to niezwykle krótki akt prawny i już pobieżna jego lektura pozwala wyjaśnić kwestię, że z tymi odszkodowaniami nie jest wcale tak łatwo i bezboleśnie. Po pierwsze o ich przyznaniu decyduje najpierw wojewoda. Oczywiście niezadowolony z tej decyzji poszkodowany może złożyć powództwo do sądu powszechnego – w krótkim 30 dniowym terminie. Jednak cała procedura w związku z tym jest rozbudowana i bezprecedensowa. A czas nie jest w takim przypadku sprzymierzeńcem przedsiębiorców. Ważne jest tutaj jednak przede wszystkim to, że odszkodowanie przyznane w tym trybie obejmuje wyłącznie RZECZYWISTĄ STRATĘ, a nie utracone korzyści. A to znaczne ograniczenie w porównaniu do „zwykłego” odszkodowania, obowiązującego w kodeksie cywilnym poza stanem nadzwyczajnym. Kolejnym istotnym faktem jest to, że odszkodowanie w trybie omawianej ustawy może zostać przyznane za poniesioną stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego. Pamiętajcie, że rekompensaty nie obejmują następstw pandemii jako takiej, ale tylko tego co jest rezultatem wprowadzonych ograniczeń. Dobrym przykładem jest tutaj nieruchomość zajęta na szpital polowy lub miejsce gdzie zarażeni mieliby odbywać kwarantannę. Ustawa ta nie była wprowadzana w celu ułatwienia przyznawania odszkodowań „biznesowych”, ale jako likwidacja szkód związanych np. z czasowym przejęciem przez Państwo majątku obywatela. Ustawa wprowadza też szczególny – krótszy niż standardowy termin przedawnienia roszczeń 1 rok, licząc od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu straty majątkowej, w każdym przypadku z upływem trzech lat od dnia zniesienia stanu nadzwyczajnego.

Czy więc, skoro to odszkodowanie przyznawane w trybie ustawy z 2002 r. jest tak niedoskonałe i niedookreślone, a w obecnym stanie prawnym niemożliwe, czy teraz, kiedy stan nadzwyczajny nie został formalnie ogłoszony, można się ubiegać o jakąkolwiek rekompensatę? Za chwilę pojawią się głosy „przecież Pani napisała, że to „zwykłe” odszkodowanie jest lepsze, bo obejmuje również utracone korzyści?” A więc po kolei. Prawdą jest, że odszkodowanie obowiązujące na co dzień w kodeksie cywilnym jest tzw. odszkodowaniem pełnym – obejmuje więc nie tylko to jaki majątek utraciliście w rzeczywistości, ale również rekompensatę za korzyści, których nie uzyskaliście. Przedsiębiorcy pewnie zaczynają się już w tym miejscu uśmiechać, ale muszę dodać, że z tą restytucją też nie jest tak prosto. Zakres jest większy, ale o odszkodowanie może być znacznie trudniej, bowiem w toku procesu należałoby wykazać poza szkodą (co do zasady i wysokości) również to, że została ona wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, a jej naprawienia można by żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą (art. 4171kodeksu cywilnego). A to jest zadaniem niezwykle trudnym i żmudnym.

W niektórych kręgach słychać także głosy, że obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają dochodzenie odszkodowania od Państwa jeszcze w jednym trybie – za niewprowadzenie stanu nadzwyczajnego w trybie art. 417 kodeksu cywilnego. Przepisy te pozwalają na dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Byłabym jednak sceptyczna w ocenie szans wykazania przesłanek do uzyskania odszkodowania w tym trybie, warto jednak wiedzieć o istnieniu takiej podstawy prawnej.

Jak widzicie, dochodzenie odszkodowania związanego z obecną pandemią nie jest wcale proste ani szybkie nawet przy wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, jak przekonują niektórzy. W tym kontekście zgadzam się z prof. Łętowską, że nie tutaj szukałabym szans na poprawę bytu obywateli. I dlatego też tak ważne są dobre i skuteczne programy pomocowe Państwa dla firm. Pytanie czy ten cel spełnią postanowienia „Tarczy Antykryzysowej” w jej obecnym kształcie pozostaje otwarte. Jest to jednak więcej niż wątpliwe.

Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – PRZEDSIĘBIORCA W CZASIE PANDEMII CZ 3

Jednym z istotniejszych, choć niestety nie jedynym, problemem przedsiębiorców związanym z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce ( a w dniu 20 marca stanu epidemii) jest kwestia zapłaty czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych za ten okres, bowiem cały szereg przedsiębiorców (w szczególności prowadzącym działalność w centrach handlowych czy też prowadzącym działalność kulturalną i rozrywkową) w chwili obecnej nie może prowadzić działalności gospodarczej. W dzisiejszym wpisie odpowiem Wam jaki wpływ na czynsz najmu ma zaistniały stan faktyczny i prawny. Pamiętajcie, że wpis powstał przed wprowadzeniem Tarczy Antykryzysowej o której założeniach pisałam Wam TUTAJ (będę go aktualizowała w przypadku zmian w tym przedmiocie)

Już pobieżna lektura rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (na dzień sporządzania wpisu nie zostało opublikowane rozporządzeni z dnia 20 marca 2020 wprowadzające stan epidemii) wskazuje, że będą one miały znamienny wpływ na płynność i kondycję finansową przedsiębiorców z całego szeregu branż. Pomimo, że w ramach pakietu Tarczy Antykryzysowej może dojść do uregulowania tej kwestii, to już teraz istnieją instrumenty umożliwiające podjęcie prób obniżenia lub zawieszenia obowiązku opłat czynszu najmu.

Poniżej przedstawiam 4 kroki, które po kolei powinien podjąć każdy przedsiębiorca w związku z czynszem najmu lokalu użytkowego:

KROK 1 – Sprawdź umowę

W pierwszej kolejności musicie sprawdzić, czy w umowie, którą zawarliście z wynajmującym został określony i opisany stan siły wyższej. W tym kontekście bardzo ważna jest definicja umowna tego stanu – czy wymienione zostały określone przypadki, które uznawane są za siłę wyższą czy też umowa zawiera definicję „otwartą”. Niektóre umowy mogą wyłączać epidemię jako siłę wyższą. Niestety regulacje dotyczące siły wyższej obecnie to standard niemal wyłącznie przy kontraktach o roboty budowlane. Zawarcie takich postanowień w umowie w przypadku ingerencji siły wyższej w stosunek umowny (np. powódź, pożar, trzęsienie ziemi) pozwoliłoby na sprawne rozwiązanie tej kwestii, najczęściej bez konieczności ingerencji Sądu.

Następnie jeśli już znajdziecie w umowie zapisy dotyczące siły wyższej musicie dokładnie sprawdzić „procedurę” związaną z możliwością skorzystania z udogodnień z tym związanych. Innymi słowy musicie dokładnie sprawdzić czy w umowie został określony termin na zgłoszenie drugiej stronie faktu wystąpienia siły wyższej.

Po wtóre, musicie sprawdzić, czy w umowie został zawarty rodzaj działalności, która miała być prowadzona w tym lokalu. Należy również sprawdzić czy w umowie nie zostało wyłączone stosowanie art. 357(1) i art. 664 k.c. A jest to bardzo ważne ponieważ…

KROK 2 – Sprawdź czy Twoja działalność znajduje się w wykazie działalności, których prowadzenie jest zabronione

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. został wymieniony cały szereg branż, co do których prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego (a obecnie już stanu epidemii) jest zabronione. Dotknęło to m.in. prywatnych placówek oświatowych, kin, basenów, sklepów na terenie centrów handlowych o powierzchni ponad 2.000,00 m2 (ale uwaga nie wszystkich rodzajów działalności!) i wielu innych branż. Duża część przedsiębiorców jednak, z uwagi na stan zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników oraz klientów pomimo braku zakazu również zdecydowała się na ograniczenie bądź całkowite czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności. Warto wiedzieć, że te dwie grupy podmiotów znajdują się w nieco innej sytuacji prawnej. W tym kontekście istotne jest to, czy w umowie najmu lokalu użytkowego został zawarty cel, na jaki miał on być przeznaczony.

KROK 3 – Wniosek o obniżenie czynszu

Przechodząc płynnie do uprawnień przedsiębiorcy, zacznę od tych, które w mojej ocenie ma grupa wprost wymieniona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. oraz posiadająca określony rodzaj prowadzonej działalności jak w kroku 2 ma uprawnienie do żądania odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania ograniczenia możliwości prowadzenia działalności, bowiem można uznać, że lokal ma wadę prawną w rozumieniu art. 664 k.c.

Pozostałe podmioty, z uwagi na fakt, że wprowadzony stan obecnie już epidemii ma charakter siły wyższej, a w wyniku je działania doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków, której żadna ze stron umowy nie mogła przewidzieć, mogą również sformułować wniosek o polubowne zmiany w wysokości płaconego czynszu, powołując się na klauzulę rebus sic stantibus [art. 357 (1) k.c.]

KROK 4 – (ewentualnie) Wniosek do Sądu

W sytuacji jeśli podmiot wynajmujący nie wyrazi zgody na polubowne zmiany opisane w kroku 3, moim zdaniem macie możliwość na podstawie klauzuli rebus sic stantibus do wystąpienia do Sądu wnosząc o zmianę wysokości czynszu lub sposobu wykonania zobowiązania, a nawet o rozwiązanie umowy. Aby uzyskać ochronę Waszych interesów najszybciej jak to możliwe, możecie złożyć wniosek o zabezpieczenie Waszego roszczenia jeszcze przed wszczęciem postępowania – wniosek taki miałby szanse być rozpoznany pomimo trwającego stanu epidemii, ponieważ o ile Sądy obecnie niemal w całej Polsce odwołały prawie wszystkie rozprawy (czyli posiedzenia jawne) to wniosek o zabezpieczenie rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron). A posiedzenia niejawne odbywają się nadal. W najbliższym czasie można także oczekiwać wprowadzenia regulacji jednoznacznie określającej te kwestie.

CZEGO MOŻE DOMAGAĆ SIĘ PRZEDSIĘBIORCA?

Już na bazie obecnie obowiązujących przepisów możecie spróbować domagać się od wynajmującego:

A) zmian w zakresie wyłącznie czynszu (obniżenie/zawieszenie/odroczenie płatności)

B) zmiana w zakresie opłat manipulacyjnych (ograniczenie opłat za prąd,gaz itd.)

Jak widzicie, sytuacja przedsiębiorców w zakresie czynszu najmu lokalu użytkowego w znacznej mierze zależy od brzmienia zawartej pomiędzy stronami umowy oraz stanowiska wynajmującego. W takich przypadkach zawsze należy zacząć od dokładnego sprawdzenia treści zawartego stosunku prawnego oraz podjęcia próby polubownego rozwiązania sprawy. Warto skonsultować tą kwestię z profesjonalistą. Podkreślam, że istnieje też możliwość, że w najbliższych dniach zostanie wydany akt prawny zmieniający sytuację przedsiębiorców. Jeśli wynajmujecie lokal od podmiotu publicznego, warto sprawdzić także jakie jest stanowisko samorządu terytorialnego w zakresie apelu Rzecznika MŚP, o którym pisałam na swoim fanpage’u na FB. Rzecznik zaapelował o zwolnienie przedsiębiorców z opłat czynszowych. Pod TYM ADRESEM sprawdzicie na bieżąco, które samorządy odpowiedziały na apel Rzecznika. Warto również zajrzeć na strony internetowe władz samorządowych i sprawdzić czy nie oferują one swojego programu pomocy. Warunkiem skorzystania z takiego programu jest zazwyczaj złożenie stosownego wniosku. Część z samorządów jak np. m.st. Warszawa również zapowiada wprowadzenie planu pomocowego dla przedsiębiorców. 

Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – PRZEDSIĘBIORCA W CZASIE PANDEMII CZ 2 ZAŁOŻENIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W dzisiejszym wpisie dotykającym sytuacji przedsiębiorcy w czasie pandemii będziecie mogli przeczytać o planowanych na ten tydzień zmianach, które mają być wprowadzone w celu poprawy sytuacji polskich przedsiębiorców. Na wspólnej konferencji prasowej Premier oraz Prezydent RP przedstawili założenia tzw. Tarczy Antykryzysowej. Ma być to pakiet ustaw, który przy pomocy 5 filarów ma zapobiegać powstawaniu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. Poniżej przedstawię Wam krótką, usystematyzowaną listę najważniejszych punktów dotyczących planowanych regulacji. Według zapewnień Premiera, z budżetu Państwa na ten cel ma zostać przeznaczone ok. 212 mld zł. Na tym etapie trudno ocenić jaki będzie ich ostateczny kształt i na ile działania te będą miały szanse być efektywne.

FILAR I – BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

Regulacje dotyczące tych kwestii były najszerzej omówione na konferencji prasowej. Ustawa ma zakładać dopłatę do wynagrodzenia pracownika w wysokości do 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. Dla osób samozatrudnionych oraz osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej planowana jest jednorazowa wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 000,00 zł brutto. Ustawa ma także przewidywać wakacje kredytowe oraz wakacje od obowiązków administracyjnych, ochronę konsumentów i pożyczkobiorców oraz przesunięcie płatności za media. Dodatkowo tak jak wspominałam w poprzednim wpisie (przedsiębiorca w czasie pandemii cz1), jeśli zostanie wydłużony okres zamknięcia placówek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) ma zostać automatycznie wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony specustawą wprowadzoną w dniu 2 marca 2020 r. w związku z koronawirusem.

FILAR II – KREDYTOWANIE/DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW – ok. 74 mld zł

Ta część regulacji będzie zakładała ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach zaciągniętych przez nich zobowiązań oraz dofinansowanie dla przedsiębiorców. Przyjęte rozwiązania mają w założeniu pomóc w refinansowaniu obecnych umów leasingu operacyjnego firm transportowych z problemami finansowymi i umożliwiać wprowadzenie wakacji kredytowych – odraczanie spłat rat kredytów. Ponadto ma dojść do ułatwienia automatycznego przedłużenia kredytów obrotowych. Planowane są także mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 000,00 zł (jeśli firma zatrudniająca do 9 pracowników nie zwolni ich przez okres 6 miesięcy pożyczka będzie bezzwrotna), rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK, ubezpieczenia i dopłaty – program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu, ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE, dopłaty do odsetek kredytów. Najważniejsze według mnie jeśli chodzi o ten pakiet jest planowane umożliwienie rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku oraz brak kar za opóźnienie w przetargach publicznych. Projekt zakłada także możliwość odroczenia (o 3 miesiące) i rozłożenia na raty składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej.

FILAR III – OCHRONA ZDROWIA – ok. 7,5 mld zł

Ta część zakłada dodatkowe nakłady na służbę zdrowia, wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 oraz dofinansowanie rozbudowy infrastruktury i doposażenie systemu służby zdrowia. Działania w ramach tego pakietu mają być ukierunkowane nie tylko na walkę z koronawirusem (m.in. przez dofinansowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych), ale również rozwój kanałów informacyjnych dla pacjentów i dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej.

FILAR IV – ZABEZPIECZENIE SYSTEMU FINANSOWEGO

Filar ten ma powstać przy współpracy z NBP i KNF i ma zakładać ochronę depozytów oraz lokat. Najważniejsze założenia tego pakietu to obniżenie stóp procentowych, zasilenie banków w płynność w ramach operacji REPO, operacje LTRO oraz wprowadzenie zakupu obligacji.

FILAR V – INWESTYCJE PUBLICZNE – ok. 30 mld. zł

Projekt stosownych ustaw i aktów wykonawczych ma zakładać nadanie przez Państwo impulsu gospodarczego poprzez dofinansowanie w kwocie ok. 30 mld zł następujących gałęzi: m.in. infrastruktury, modernizacji szkół i szpitali, transformacji energetycznej, cyfryzacji, biotechnologii i farmacji, polityki ochrony środowiska.

Oczywiście wszystkie powyżej opisane punkty na tym etapie to wyłącznie koncepcje, co najwyżej skłaniające do dyskusji. W internecie po ich ogłoszeniu zawrzało – podniosły się głosy już nawet nie na temat wysokości deklarowanej pomocy, ale na temat tego czy zostanie ona skierowana w odpowiednią stronę. Co również oczywiste każda ze wskazanych propozycji pomocy będzie mogła być przyznana dopiero po spełnieniu nieznanych na tym etapie kryteriów. Moim zdaniem warto poczekać na oficjalne ogłoszenie projektów ustaw aby móc się wypowiedzieć w sposób pełny. Zapraszam jednak do dyskusji pod postem na temat tego jakie Waszym zdaniem regulacje są potrzebne aby wspomóc polską gospodarkę.

Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – PRZEDSIĘBIORCA W CZASIE PANDEMII CZ 1

Odkąd w dniu 13 marca 2020 r. został wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego, wielu przedsiębiorców zaczęło stanęło zaczęło sobie zadawać pytania: Co dalej z moją firmą jeśli będę musiał zostać poddany kwarantannie? Co z moimi pracownikami i przymusowym przestojem w działaniu firmy? Jakie mam uprawnienia w związku z zaistniałą sytuacją prawną i faktyczną? Ponieważ zdrowie i życie Was oraz Waszych bliskich jest teraz najważniejsze, ale sytuacja Waszej firmy również nasuwa te i mnóstwo innych pytań postanowiłam pomóc Wam i przygotować cykl specjalnych artykułów, w których postaram się odpowiedzieć na Wasze wątpliwości. Dziś w pierwszej części przeczytacie o tym:

  • czy w przypadku Waszej przymusowej kwarantanny lub izolacji możecie się ubiegać o zasiłek chorobowy
  • czy w przypadku konieczności sprawowania opieki nad Waszym dzieckiem możecie się ubiegać o zasiłek opiekuńczy.

Oczywiście stan prawny, który Wam prezentuję przedstawiam na dzień sporządzenia wpisu – sytuacja jest bardzo dynamiczna i w każdej chwili może zostać wydany akt prawny zmieniający te kwestie, ponieważ od kilku dni zapowiadane są regulacje mające wspomóc przedsiębiorców w tym trudnym dla całej gospodarki czasie. Jeśli zostaną wprowadzone jakieś zmiany – będę o nich informowała na bieżąco.

KWARANTANNA I O DALEJ?

Wielu z Was pewnie zastanawia się co zrobić w przypadku, gdy nie będziecie mogli wykonywać przez jakiś czas działalności gospodarczej w związku z obowiązkiem poddania się kwarantannie lub izolacji. Nie mówimy tutaj oczywiście o niemożności wykonywania działalności z uwagi na ograniczenia faktyczne wprowadzone razem ze stanem zagrożenia epidemiologicznego (np. zamknięcie kin czy restauracji), a wyłącznie o przypadku gdy jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami będziecie zobowiązani do poddania się kwarantannie. W takim przypadku jeśli podlegacie ubezpieczeniu chorobowemu (które jak pamiętacie z moich poprzednich wpisów jest DOBROWOLNE) i nie będziecie mogli wykonywać waszej działalności gospodarczej to możecie się obiegać o zasiłek chorobowy jeśli spełnicie poniższe przesłanki:

  • decyzją państwowego inspektora sanitarnego zostaniecie poddani kwarantannie lub izolacji (UWAGA! Taka decyzja może być dostarczona do ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji)
  • lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia uzasadnione jest wystawienie zwolnienia lekarskiego.

CHORY CZŁONEK RODZINY/ZAMKNIĘCIE SZKÓŁ – OPIEKA PRZEDSIĘBIORCY NAD DZIECKIEM LUB INNYM CZŁONKIEM RODZINY

W dniu 16 marca b.r. w życie wjedzie także decyzja o całkowitym zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli, co będzie wiązało się ze sprawowaniem przez Was osobistej opieki nad dziećmi. Część Waszych członków rodziny niestety może zachorować w wyniku zarażenia tzw. koronawirusem (SARS-CoV-2) lub co do takiej osoby może zostać wydana decyzja o konieczności poddania się kwarantannie. Zastanawiacie się pewnie czy w takim wypadku przysługują Wam z tego tytułu jakieś świadczenia.

Otóż odpowiedź brzmi tak! Jako ubezpieczonemu przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy jeśli sprawujecie opiekę nad:

  • dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko – UWAGA tutaj według nowej specustawy wprowadzonej w dniu 2 marca 2020 r. w związku z koronawirusem przysługuje Wam nowy dodatkowy zasiłek opiekuńczy– co ważne zasiłek ten nie łączy się z zasiłkiem wypłacanym w trybie „zwykłym” nie łączą się (o czym poniżej);

Co do trybu zwykłego – jako ubezpieczonemu przysługuje on Wam za osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem – możecie z niego skorzystać, jeśli zamknięcie szkół/przedszkoli/żłobków zostanie przedłużone po 25 marca – do 60 dni w roku.

Co do trybu „specjalnego” – jako ubezpieczonemu od 12 do 25 marca przysługuje Wam on jeśli sprawujecie osobistą opiekę nad dzieckiem do lat 8, gdy po zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły do której uczęszcza w związku ze zwalczaniem koronawirusa. Przysługuje on za okres nie dłuższy niż 14 dni (UWAGA łącznie obojgu rodzicom w tym wymiarze – może o niego wystąpić jeden rodzic lub możecie się podzielić tym okresem), niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym (łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki). Dokumentem niezbędnym do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest Wasze oświadczenie jako ubezpieczonego (wzór oświadczenia znajdziecie NA KOŃCU WPISU). Musicie poinformować o tym bezpośrednio ZUS. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek „zwykły” nie przysługuje. Nie jest wykluczone, że jeśli zamknięcie placówek oświatowych zostanie przedłużone – nie ulegnie wydłużeniu w drodze nowelizacji okres możliwości pobierania zasiłku.

  • dzieckiem, gdy powiatowy inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka,
  • chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, gdy lekarz wystawił z tego tytułu zaświadczenie lekarskie.

Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, albo chcielibyście o czymś przeczytać możecie je zadać pod postem albo wysłać do mnie w wiadomości prywatnej (z pośrednictwem Messengera lub mailem na adres agnieszka.sepiolo@adwokatura.pl). I pamiętaj przedsiębiorco, po pracy lub w trakcie pracy – #zostańwdomu.

WZÓR OŚWIADCZENIA DO DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO OPRACOWANY PRZEZ ZUS:

OŚWIADCZENIE

O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Dane wnioskodawcy

PESEL (jeśli nie masz nadanego numeru PESEL podaj serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu …………………………………………………………

Oświadczenie

Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad dzieckiem/ dziećmi w okresie (podaj daty):

od …………………….. do …………………, od ………………….. do …………………, od ………………….. do ………………………

w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły*/.

Dane dziecka/ dzieci (imię, nazwisko, PESEL):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w okresie, za który ubiegam się o zasiłek opiekuńczy:

– był*/ / nie było*/ drugiego rodzica / współmałżonka mogącego zapewnić opiekę dziecku/dzieciom.

Drugi rodzic / współmałżonek:

– nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego*/,

– otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy*/ z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza za ……………….. dni.

Rachunek bankowy

Podaj swój rachunek bankowy, na który mamy przekazywać zasiłek opiekuńczy:

                                                   

*/ niepotrzebne skreślić

……………………………………………

Data i podpis